TıpDil Sınavında Çıkmış Adjective (Sıfat) Kelime Listesi
Abnormal: Anormal, olağandışı
Abrupt: Beklenmedik, ani, sarp, dik
Absent: Yok, bulunmayan, devamsız
Absolute: Mutlak, kesin, tam
Abstract: Soyut
Abundant: Bol, çok, dolu
Accessible: Ulaşılabilir, girilebilir, bulunur
Accurate: Kesin, doğru, yanlışsız
Acoustic: Akustik, ses, sesle ilgili
Acute: Şiddetli, sivri, ciddi
Adequate: Yeterli, uygun, elverişli
Adult: Yetişkin, ergin, reşit
Adverse: Zıt, karşıt, olumsuz
Advisable: Tavsiye edilebilir, akla uygun
Afraid: Korkan, korkmuş
Aggressive: Saldırgan, kavgacı, girişken
Alike: Benzer, aynı
Alive: Canlı, sağ
Amazing: Şaşırtıcı, hayret verici
Ambiguous: İki anlamlı, belirsiz, müphem
Ambitious: Hırslı
Ancient: Eski, çok eski
Annual: Yıllık, senelik
Anxiety: Endişe, kaygı, merak
Anxious: Endişeli, kaygılı, huzursuz
Apparatus: Alet, aygıt, cihaz
Apparent: Belli, açık, aşikâr, ortada, bariz
Appropriate: Uygun, yerinde
Arid: Kuru, kurak, çorak
Artificial: Yapay, suni
Ashamed: Mahcup, utanmış
Asleep: Uyuyan, uyuşmuş, uyuşuk
Associated: Birleşmiş, ilişkili
Attractive: Çekici, cazip, alımlı
Available: Müsait, var, mevcut
Average: Ortalama, orta
Aware: Farkında, haberdar
Awful: Korkunç, berbat, çok kötü
Basal: Bazal, esas ile ilgili, temel
Beneficial: Yararlı, hayırlı, faydalı
Bleak: Rüzgârlı, umutsuz, kasvetli
Blind: Kör, görmeyen, anlayışsız
Boring: Sıkıcı
Brief: Kısa, kısa ve öz
Bright: Parlak
Calm: Sakin
Capable: Kabiliyetli, ehliyetli, yetenekli
Cardiac: Kalp ile ilgili, kalp
Careful: Dikkatli, özenli
Careless: Dikkatsiz
Casual: Tesadüfen olan, rahat
Cautious: Tedbirli, ihtiyatlı, dikkatli
Certain: Kesin, muhakkak, emin, belli, bazı
Chief: Baş, ana, en üst rütbeli
Chronic: Kronik, sürekli, müzmin
Circulatory: Dolaşım ile ilgili, dolaşımı sağlayan
Civil: Nazik, medeni, uygar
Cloudy: Bulutlu, kapalı
Cognitive: Kavrama ile ilgili, idrak ile ilgili
Commendable: Övgüye değer, övülmeye lâyık
Common: Ortak, müşterek, sıradan
Commonplace: Sıradan, alelâde, olağan
Communal: Toplumsal, halk, halkın malı olan
Comparable: Kıyaslanabilir, karşılaştırılabilir
Compatible: Uygun, uyumlu, bağdaşan
Competitive: Rekabete dayanan
Complacent: Halinden memnun, rahat, ilgisiz
Complete: Tam
Complex: Bileşik, karmaşık, karışık
Complicated: Karışık, karmaşık, anlaşılması zor
Comprehensive: Etraflı, geniş, çok yönlü
Compulsive: Zorlayıcı, dürtü etkisiyle yapılan
Compulsory: Zorunlu, mecburi, zorlayıcı
Concerned: İlgilenen, ilgili, meşgul, endişeli
Conclusive: Son, kesin, kati, inandırıcı
Confident: Güvenli, emin, kuşkusuz
Congenital: Yaradılıştan olan, doğuştan
Conscious: Bilinçli, farkında, kasti
Considerable: Önemli, hatırı sayılır ölçüde
Considerate: Saygılı, düşünceli, nazik
Consistent: Tutarlı, bağıntılı, istikrarlı
Conspicuous: Belli, bariz, apaçık, göze çarpan
Constant: Daimi, sürekli, değişmez
Constructive: Yapıcı
Contagious: Bulaşıcı, salgın, hastalık bulaştıran
Contemporary: Çağdaş, modern
Content: Hoşnut, memnun, hazır
Continuous: Devamlı, sürekli, aralıksız
Contradictory: Çelişkili, tutarsız, aykırı, karşıt
Contrary: Zıt, karşı, ters, aksi
Controversial: Tartışmalı, tartışmaya yol açan
Convenient: Kullanışlı, uygun, pratik
Conventional: Basmakalıp, alelade
Converse: Ters, zıt, karşıt
Cool: Serin, hoş
Correct: Doğru, yanlışsız
Costly: Pahalı, değerli, pahalıya mal olan
Countless: Sayısız, çok
Creative: Yaratıcı
Credible: Güvenilir, inanılır, inandırıcı
Critical: Kritik, hassas, ciddi, eleştiri
Crucial: Çok önemli, kritik
Crude: Kaba, nezaketsiz, ilkel
Current: Bugünkü, geçer, geçerli
Damp: Nemli, rutubetli, ıslak
Dangerous: Tehlikeli, riskli
Deaf: Sağır, ağır işiten, duyarsız
Decisive: Kesin, belirleyici, kararlı
Definite: Kesin, şüphesiz, kuşkusuz
Deliberate: Planlanmış, kasıtlı, kasti, tasarlanmış
Delicate: Nazik, narin, ince, düşünceli
Delicious: Lezzetli
Dense: Sıkışık, yoğun
Depressed: Kederli, karamsar, bastırılmış
Depressing: İç karartıcı, moral bozucu
Desirable: Çekici, beğenilen, hoş
Desperate: Çaresiz, umutsuz, her şeyi göze almış
Detrimental: Zararlı
Devastating: Ezici, tahrip edici, yıkıcı
Diagnostic: Teşhisle ilgili
Dire: Korkunç, dehşetli, müthiş
Dirty: Pis, kirli
Disgusting: Bıktırıcı, iğrenç, nefret uyandıran
Disparate: Bambaşka, tamamen farklı
Distant: Uzak, ırak, uzakta
Distinct: Ayrı, farklı, başka, belirgin
Distinctive: Ayırıcı, belirgin, özel
Diverse: Çeşitli farklı, değişik
Domestic: Eve ait, ailevi, iç, yerli
Dramatic: Dramatik, tiyatroya ait
Drastic: Şiddetli, sert, zorlayıcı
Dry: Kuru
Dubious: Belirsiz, şüpheli, kararsız
Dull: Sıkıcı, donuk, renksiz, soluk
Durable: Uzun ömürlü, dayanıklı
Effective: Etkili, etkileyici, tesirli
Efficient: Etkili, verimli, becerikli
Eligible: Nitelikli, uygun, geçerli
Embarrassment: Utanma, şaşkınlık, sıkıntı
Enormous: Büyük, muazzam, kocaman
Enough: Yeterli, kâfi, yeter
Entire: Tam, bütün
Epidemic: Salgın, yaygın
Equal: Eşit, denk, eş
Equivalent: Eşit, denk, eşdeğer
Essential: Köklü, esaslı, başlıca, gerekli
Exact: Tam, tamı tamına, dakik
Excellent: Mükemmel, kusursuz
Exceptional: İstisna, olağanüstü, fevkalade
Excessive: Aşırı, fazla
Excited: Heyecanlı, heyecanlanmış
Exclusive: Tek, özel, ayrıcalıklı, seçkin
Exhausted: Tükenmiş, bitmiş, bitkin
Exhausting: Yorucu, zahmetli
Explicit: Açık, belirgin, aşikâr
Explosive: Patlayıcı
Extensive: Kapsamlı, detaylı, yaygın
External: Dış, harici, dışarıdan gelen
Extinct: Tükenmiş, yok olmuş, soyu tükenmiş
Extraordinary: Olağanüstü, olağandışı, fevkalade, sıra dışı
Extreme: Aşırı, olağanüstü, ölçüsüz, son derece
Fair: Adil, fuar, sarışın
Fake: Sahte, taklit, uydurma, uyduruk
Familiar: Tanıdık, aşina, yaygın
Fatal: Öldürücü, ölümcül, ölümle biten
Fatty: Yağlı, yağdan oluşan
Fearsome: Korkunç, dehşetli
Feasible: Uygulanabilir, yapılabilir
Ferrous: Demir, demirli
Fertile: Bereketli, verimli, zengin
Final: Son, en son, sonuncu
Finite: Sınırlı, sonu olan, ölçülebilir
Firm: Sert, katı, sabit, kesin
Fit: Sağlıklı, zinde, formda
Flexible: Elastik, esnek, eğilebilir
Foreign: Yabancı
Forensic: Mahkemeye ait, adli
Former: Önceki, ilk,önceden
Fortunate: Şanslı, talihli, bahtı açık
Fragile: Kırılgan, çıtkırıldım, kırılabilir,hassas
Fundamental: Esas, temel, ana
Further: Başka
Generous: Cömert, eli açık
Gentle: Kibar, nazik, hoşgörülü
Genuine: Hakiki, öz, gerçek
Glad: Memnun
Global: Evrensel
Gloomy: Karanlık, hüzünlü, karamsar
Grand: Büyük, yüce, ulu, heybetli
Gross: Brüt, bütün, toptan
Harmful: Zararlı, kötü, muzır
Harsh: Sert, kaba, kırıcı, acı
Hazardous: Tehlikeli, riskli, şüpheli
Healthy: Sağlıklı
Heavy: Ağır
Horrible: Korkunç, berbat, korkutucu
Hostile: Düşmana ait, düşmanca, muhalif
Huge: Ayı gibi, kocaman, dev
Identical: Aynı, eş, özdeş, tıpkı
Illegal: Gayri meşru, usulsüz, yasak
Illicit: İllegal, haram, yasadışı
Immense: Kocaman, uçsuz bucaksız, çok büyük
Immune: Bağışık, etkilenmeyen, duyarsız
Impossible: Olanaksız, imkânsız, çekilmez
Impulsive: İtici, dürtücü, düşüncesiz
Inadequate: Yetersiz, eksik
Inborn: Doğuştan, doğal
Incorrect: Yanlış, hatalı
Incredible: İnanılmaz, akıl almaz
Incurable: Tedavi edilemez, çaresiz
Indefinite: Belirsiz, kesin olmayan, süresiz
Independent: Bağımsız, özgür, hür
Indifferent: Kayıtsız, ilgisiz, aldırışsız
Indispensable: Zorunlu, mecburi, kaçınılmaz
Indoor: İçeri, kapalı, dahili, ev içi
Industrial: Endüstriyel, sanayi
Inefficient: Etkisiz, tesirsiz, yetersiz
Inert: Hareketsiz, durağan, dingin
Inevitable: Kaçınılmaz, çaresiz
Infectious: Bulaşıcı
Inferior: Aşağı derecede, aşağı, alt, ast
Inflexible: Eğilmez, boyun eğmez, inatçı
Ingenious: Marifetli, hünerli, becerikli
Initial: Baştaki, baş, ilk
Innate: Doğuştan
Inner: İç, dahili, içteki, ruhsal
Innocent: Masum
Insensitive: Duyarsız, taş kalpli, duygusuz
Instant: Çabuk hazırlanan, anlık, hemen olan
Intact: Dokunulmamış, el değmemiş, bozulmamış
Intelligent: Zeki
Intense: Şiddetli, aşırı, son derece
Interested: İlgili, meraklı
Interesting: İlginç
Interior: İç, dahili, içteki, içten
Intermediate: Orta, ara
International: Uluslararası, milletlerarası
Intimate: Samimi, yakın, içli dışlı
Intricate: Karışık, karmakarışık, dallı budaklı
Intrinsic: Esas, asıl, gerçek
Invasion: İstila, saldırı, akın
Irregular: Bozuk, kuralsız, düzensiz
Irrelevant: Yersiz, konu dışı, alâkasız
Irresponsible: Sorumsuz, sorumlu olmayan, güvenilmez
Irreversible: Ters çevrilemez, dönülemez
Jealous: Kıskanç, güvensiz, düşkün
Joint: Müşterek, ortaklaşa, birlikte
Kind: İyi, yardımsever, nazik
Lean: Zayıf, ince, yağsız, kıt
Legal: Yasal, hukuk, kanuni
Legitimate: Yasal, meşru, mantıklı
Lethal: Öldürücü
Liable: Sorumlu, olası, mesul
Local: Yöresel, yerel
Lonely: Yalnız, yapayalnız
Loyal: Sadık, vefalı
Major: Büyük, önemli, başlıca
Malignant: Zarar verici, habis, kötü huylu
Manual: Manuel, elle yapılan
Mass: Kitle, küme, yığın,seri
Massive: Ağır, yekpare, masif
Maternal: Anne, anne tarafından olan
Mature: Olgun, kemâle ermiş, ergin
Mean: Adi, aşağılık, eli sıkı, cimri
Mental: Akıl, zekâ, zihinsel, ruhsal
Meticulous: Titiz, çok dikkatli, kılı kırk yaran
Mild: Ilımlı, hafif
Military: Askeri
Minor: Küçük, ikinci derecede, ikincil
Missing: Kayıp, eksik
Mobile: Hareketli, gezici, oynak
Moderate: Ilıman, ılımlı, ölçülü
Modest: Alçakgönüllü, mütevazi, gösterişsiz
Moist: Nemli, ıslak, sulu, rutubetli
Moral: Ahlaki, manevi, törel
Mysterious: Esrarengiz, gizemli
Mystery: Gizem, esrar, sır
Naked: Çıplak, yalın, salt
Narrow: Dar, kısıtlı, sınırlı
Nasal: Burun, genizden gelen
Nasty: İğrenç, çirkin, kötü, pis
Native: Yerli, doğal, doğuştan
Necessary: Gerekli, lazım, zorunlu, gereken
Negligible: Önemsiz, ihmal edilebilir
Nervous: Sinirli
Notable: Saygın, tanınmış, unutulmaz
Noticeable: Belli, fark edilebilir, göze çarpan
Notorious: Adı çıkmış, dile düşmüş, kötü tanınmış
Numb: Uyuşmuş, hissiz, uyuşuk
Obese: Aşırı şişman, şişko, şişman
Objective: Objektif, tarafsız, nesnel
Obsolete: Eski, kullanılmayan, modası geçmiş
Obvious: Açık, besbelli, apaçık
Offensive: Saldıran, saldırgan, hakaret eden
Ongoing: Devamlı, sürekli, aralıksız
Opposite: Karşıt
Optimistic: İyimser
Ordinary: Alışılmış şey, olağan şey, sıradan
Original: Özgün, ilk
Overall: Tam, tüm, etraflı
Overweight: Fazla kilolu
Painful: Acıtan, ağrıtan, eziyetli
Painless: Acısız
Pale: Sararmış, soluk, solgun
Partial: Kısmi, tam olmayan, taraflı
Particular: Belli, belirli, özel, özgü
Patient: Sabırlı, hoşgörülü, dayanıklı
Peculiar: Has, özgün, özel, acayip
Perfect: Mükemmel, harika
Permanent: Sürekli, kalıcı, daimi
Persistent: Devamlı, sürekli, kalıcı
Plausible: Akla yakın, makul, mantıklı
Pleasant: Hoş, güzel,iç açıcı
Plentiful: Bol, çok, bereketli
Plenty: Çokluk, bolluk, bereket
Poisonous: Zehirli, fesat, kötü niyetli
Portable: Portatif, seyyar, taşınabilir
Possible: Olası, mümkün, olanaklı
Potential: Potansiyel, olası
Precise: Tam, kesin, belirli, belli
Predominant: Üstün, baskın, ağır basan, hakim
Preferable: Daha iyi, tercih edilir
Pregnant: Gebe, hamile, yaratıcı
Preliminary: Ön, ilk, başlangıç
Previous: Önceki, eski, evvelki
Primary: İlk, biri, başlıca, ana, temel
Prime: En önemli, başlıca, asal
Primitive: İlk, ilkel, ilk çağa ait
Principal: Baş, ana, asıl, esas
Prior: Önceki, eski, önce
Private: Özel, kişisel, şahsi
Probable: Olası, mümkün, muhtemel
Productive: Üretken, yaratıcı, verimli
Profound: Derin, çok derin, bilge
Prolific: Doğurgan, çabuk üreyen
Prominent: Belirgin, belli, göze çarpan
Prone: Eğimli, meyilli, yatkın
Proper: Tam, doğru dürüst, uygun,yerinde
Prosperous: Başarılı, zengin, refah
Pure: Saf, arı, katıksız
Qualified: Nitelikli, kısıtlı, vasıflı
Quick: Çabuk, hızla, hızlı, şipşak
Quiet: Sessiz, gürültüsüz, sakin
Radical: Radikal, kökten, köklü, Köksel
Rapid: Çabuk, hızlı, seri
Rare: Bulunmaz, nadir, ender
Rash: Düşüncesiz, aceleci, sabırsız
Raw: Ham, çiğ, olmamış, pişmemiş
Reasonable: Akla yatkın, mantıklı, makul
Recent: Yeni, son, son günlerdeki
Recurrent: Tekrarlayan, yinelenen
Regular: Düzenli
Regulatory: Düzenleyici
Relentless: İnsafsız, acımasız, merhametsiz
Relevance: İlgi, ilişki, alâka, uygunluk
Relevant: Konu ile ilgili, alâkalı, uygun
Reliable: Güvenilir, emin, inanılır
Religious: Dindar, inançlı, sofu
Reluctant: İsteksiz, gönülsüz, ağırdan alan
Remarkable: Dikkat çekici, göze çarpan
Remote: Uzak, çok eski, çok uzak
Repetitive: Tekrarlayan, tekrarlı
Resistant: Dirençli, dayanıklı
Responsible: Sorumlu, mesul, sorumluluk sahibi
Restless: Huzursuz, kıpır kıpır
Retired: Emekli, inzivaya çekilmiş
Reverse: Ters, zıt, karşıt, aksi
Rich: Paralı, zengin, varlıklı
Rigid: Sert, katı, eğilmez
Rigorous: Sert, sıkı, şiddetli
Rough: Pürüzlü, pürtüklü, engebeli
Round: Yuvarlak, daire şeklinde, küresel
Rubbish: Saçma, aptalca, kalitesiz, çöp
Rural: Kırsal, köy yaşamına ait
Salty: Tuzlu
Satisfactory: Yeterli, tatminkâr, memnun edici
Scarce: Kıt, zor bulunur, az bulunur
Secondary: İkincil, orta, orta dereceli
Secret: Gizli
Senior: Kıdemli, daha yaşlı
Sensible: Duyarlı, mantıklı, hassas
Sensitive: Duyarlı, hassas, alıngan
Several: Birkaç
Severe: Ağır, acı, şiddetli, ciddi
Shallow: Sığ, derin olmayan, yüzeysel
Sharp: Keskin, açıkgöz, kesici
Shy: Utangaç
Significant: Önemli, anlamlı, manalı
Silent: Sessiz, suskun
Similar: Benzer, benzeyen
Simultaneous: Eşzamanlı, aynı zamanda olan
Sincere: İçten, samimi, candan
Sizeable: Büyükçe, oldukça büyük
Slender: İnce, ince belli, narin
Slight: Hafif, belli belirsiz, azıcık,öylesine
Smooth: Düz
Solar: Güneş, solar
Sophisticated: Bilgili, içerikli, bilge
Sound: Sağlam, sapasağlam, sıhhatli
Spare: Yedek, fazla, boş, az
Specific: Spesifik, özel, belli, belirli
Spicy: Baharatlı, baharlı, acılı
Spontaneous: İçten gelen, kendiliğinden olan, doğal
Stable: Dengeli, istikrarlı, sarsılmaz
Stagnant: Durgun, hareketsiz, tembel
Staple: Temel, başlıca, ana, esas
Steady: Sağlam, daimi, devamlı,istikrarlı
Steep: Sarp, dik, yalçın
Stressful: Stresli, gergin
Strict: Sert, katı, sıkı, müsamahasız
Strong: Güçlü
Subsequent: Sonraki, daha sonraki, müteakip
Substantial: Önemli, gerçek, mevcut
Subtle: Hoş, tatlı, ince, incelikli
Successful: Başarılı
Sufficient: Yeterli, kâfi, yeter
Suitable: Uygun, münasip
Superficial: Yüzeysel, iki boyutlu
Superior: Üst, üstün, yüksek
Surgical: Tıbbi, cerrahi
Surplus: Fazla, fazla olan, artan
Surprising: Şaşırtıcı, hayret verici
Surrounding: Çevreleyen, kuşatan, etrafını saran
Susceptible: Hassas, duyarlı, alıngan
Swollen: Şişmiş, şişkin, kabarık
Tentative: Deneme niteliğinde, deneysel
Terminal: Son, uç, dönem sonuna ait, terminal
Terrestrial: Karasal, yeryüzüne ait
Terrible: Korkunç, berbat
Terrific: Müthiş, olağanüstü, korkunç
Thin: İnce, zayıf
Thorough: Tam, eksiksiz, kusursuz,
Tight: Sıkı, dar, gergin
Tiny: Mini, minik, minicik, minnacık
Tough: Sert, sağlam, zorlu, çetin
Toxic: Zehirli, toksik
Traditional: Geleneksel
Transparent: Şeffaf, saydam, transparan
Tremendous: Kocaman, koskocaman, çok büyük
Trivial: Küçük, değersiz, önemsiz
Ultimate: Son, en son, en uzak, esas
Unable: Elinden gelmez
Unconscious: Baygın, bilinçsiz
Unique: Eşsiz, tek, benzersiz, biricik
Unsuitable: Uygun olmayan, elverişsiz
Unusual: Alışılmadık, nadir, ender
Upright: Dik, kalkık, dikey
Urban: Kentsel, şehirsel
Urgent: Acil, ivedi
Useful: Yararlı
Vague: Belirsiz, hayal meyal, anlaşılmaz
Valid: Geçerli, geçer, yürürlükte
Valuable: Değerli, kıymetli, faydalı
Various: Çeşitli, değişik, türlü
Vast: Çok geniş, engin, çok
Version: Hikâye, versiyon, uyarlama
Vertebrate: Omurgalı
Vertical: Dikey, düşey, dik
Vigorous: Güçlü, kuvvetli, dinç, zinde
Violent: Şiddetli, sert, zorlu
Visible: Görülebilir, görünür, görünen
Visual: Görme, görüş, görsel
Vital: Hayati, çok önemli
Volunteer: Gönüllü
Voracious: Obur, açgözlü, istekli
Vulnerable: Yaralanabilir, kolay incinir, savunmasız
Weak: Zayıf, güçsüz
Wealthy: Zengin, servet sahibi
Welfare: Refah, mutluluk, sağlık
Widespread: Yaygın, genel,geniş çapta
Wild: Vahşi, yabani
Wise: Bilge, bilgili, akıllı, anlayışlı
Worth: Değer
Worthwhile: Değer, zahmete değer, zamana değer
TIPDIL Kelime Listeleri
Garanti Sistemimiz

Ücret İadeli Eğitim Modeli

Ücret İadeli Eğitim Modeli
% 100 Başarı Garantili Eğitim
Eğitim Sistemimiz

% 100 Başarı Garantili Eğitim

Ders
Örnekleri

Önce Tüm Sistemi Keşfet!

Önce Tüm Sistemi Keşfet!
Hedeflediğiniz Skora Ulaşamazsanız
Ödediğiniz Ücretin Tamamını İade Ediyoruz!
Ücretsiz Üye Ol & Dene
İletişim Merkezi (09.00-22.00)

Çağrı Merkezi: 0(850) 302 6 715
Telefon: 0(312) 911 37 15
WhatsApp: 0(546) 855 0 715
E-posta: destek(@)uzmandil(.)com
Adres: Hacettepe İvedik OSB. Teknokenti 1368. Cadde No.61, 4. Kat Ofis No: 32 İvedik / ANKARA

UzmanDil Ailesi