TıpDil Sınavında Çıkmış Verb (Fiil) Kelime Listesi
Abandon: Terk etmek, bırakmak
Absorb: Kavramak, emmek
Abuse: Kötüye kullanmak, suiistimal etmek
Accelerate: Hızlanmak, hız kazanmak
Accept: Kabul etmek, kabullenmek
Accumulate: Toplamak, biriktirmek
Ache: Ağrımak
Achieve: Başarmak, elde etmek
Acknowledge: Tanımak, kabul etmek, onaylamak
Acquire: Kazanmak, elde etmek
Act: Davranmak, hareket etmek, oynamak
Activate: Etkinleştirmek, harekete geçirmek
Adapt: Uydurmak, uyarlamak, uyum sağlamak
Add: Eklemek
Address: Hitap etmek, yöneltmek
Adjust: Ayarlamak, uydurmak, alıştırmak
Admire: Hayran kalmak, çok beğenmek
Admit: Kabul etmek
Adopt: Benimsemek, kabul etmek
Advance: İlerletmek, geliştirmek
Advertise: Reklâmını yapmak, reklâm yapmak
Advise: Tavsiye etmek
Advocate: Savunmak, müdafaa etmek
Affect: Etkilemek, etki etmek
Afford: Parası yetmek, gücü yetmek
Agree: Aynı fikirde olmak, kabul etmek
Aid: Yardım etmek, yardımcı olmak
Ail: Hasta olmak, hastalanmak
Alarm: Telaşlandırmak, korkutmak
Alleviate: Hafifletmek, azalmak, yatışmak
Allocate: Ayırmak, bölüştürmek
Allow: Bırakmak, izin vermek
Alter: Değiştirmek, başkalaştırmak
Alternate: Sıra ile yapmak, değişimli olarak yapmak, dönüşümlü
Amuse: Eğlendirmek, güldürmek
Analyze: Analiz etmek, tahlil etmek
Anticipate: Ummak, beklemek, tahmin etmek
Appeal: İlgisini çekmek, hoşuna gitmek
Appear: Görünmek, ortaya çıkmak,belirmek
Apply: Başvuruda bulunmak, başvurmak
Appreciate: Takdir etmek, değerini bilmek, kıymetini anlamak
Apprehend: Anlamak, kavramak
Approach: Yaklaşmak, yanaşmak
Approve: Uygun görmek, onaylamak
Argue: Tartışmak, görüşmek
Arise: Ortaya çıkmak, yükselmek, kalkmak
Arouse: Uyandırmak, kaldırmak, artmak
Arrange: Düzenlemek, hazırlamak
Arrest: Tutuklamak
Ascertain: Öğrenmek, aslını öğrenmek
Assert: Söylemek, iddia etmek, ileri sürmek
Assess: Değer biçmek, belirlemek
Assist: Yardım etmek, yardımcı olmak
Assume: Farz etmek, saymak
Attach: Eklemek, iliştirmek, takmak
Attack: Saldırmak, hücum etmek
Attempt: Teşebbüs etmek, kalkışmak
Attend: Katılmak
Attract: Çekmek, ilgisini çekmek
Avoid: Kaçınmak, sakınmak
Await: Beklemek, hazır olmak
Awaken: Uyandırmak, uyanmak
Back: Destek olmak
Balance: Tartmak, dengelemek
Ban: Yasaklamak
Bankrupt: İflas ettirmek, batırmak
Battle: Savaşmak, mücadele etmek
Bear: Dayanmak, çekmek, katlanmak
Beat: Vurmak, dövmek
Behave: Davranmak, hareket etmek
Believe: İnanmak, güvenmek
Bend: Eğmek, bükmek
Bind: Bağlamak, ciltlemek; tutturmak
Bite: Isırmak, dişlemek, sokmak
Blame: Suçlamak
Bleed: Kanamak, kan ağlamak
Block: Bloke etmek, engellemek
Blow: Esmek, körüklemek, üflemek
Blur: Bulandırmak, bulanmak
Bomb: Bombalamak, bombardıman etmek
Bond: Tutturmak, yapıştırmak
Book: Ayırmak, yer ayırmak
Boost: Artırmak, yükseltmek
Bother: Canını sıkmak, rahatsız etmek
Bounce: Zıplamak, sıçramak, fırlamak
Bound: Sınırlarını çizmek, sınırlamak, kuşatmak
Breathe: Solumak, nefes almak
Breed: Doğurmak, çoğalmak
Broaden: Genişlemek, genişletmek
Build: İnşa etmek, kurmak, yapmak
Burden: Yüklemek, sırtına yüklemek
Burn: Yanmak, yakmak
Bypass: Atlamak, dolaştırmak
Cancel: İptal etmek
Capture: Yakalamak, ele geçirmek,yansıtmak
Carry: Taşımak, götürmek
Cause: Sebep olmak
Celebrate: Kutlamak, anmak, övmek
Challenge: Düelloya davet etmek, meydan okumak
Characterize: Canlandırmak, karakterize etmek
Cheer: Alkışlamak, keyiflendirmek, neşelendirmek
Chew: Çiğnemek
Circle: Çevrelemek, kuşatmak, daire çizmek
Circulate: Dolaşmak, yayılmak
Claim: İstemek, talep etmek, iddia etmek
Clamp: Sıkıştırmak, kenetlemek
Climb: Tırmanmak
Clone: Çoğaltmak (eşeysiz)
Close: Kapamak, kapatmak
Clot: Pıhtılaşmak, kesilmek
Code: Kodlamak, şifrelemek
Collaborate: İşbirliği yapmak, birlik olmak
Collapse: Çökmek, düşmek, yıkılmak
Colonize: Sömürge kurmak, sömürgeye yerleştirmek
Combine: Birleştirmek, kombine etmek
Comfort: Rahatlatmak, teselli etmek
Command: Emir vermek, emretmek
Commit: İşlemek, suç işlemek
Communicate: Haberleşmek, iletişim kurmak
Compare: Karşılaştırmak, mukayese etmek
Compensate: Karşılamak, telâfi etmek, eşitlemek
Complain: Şikâyet etmek, söylenmek, yakınmak
Complement: Tamamlamak
Comply: Razı olmak, uymak, boyun eğmek
Compress: Bastırmak, sıkıştırmak
Conceal: Gizlemek, saklamak, örtbas etmek
Conceive: Aklı almak, anlamak, kavramak
Concentrate: Yoğunlaşmak, bir yerde toplamak
Conclude: Bitirmek, sonuçlandırmak
Conduct: Yönetmek, düzenlemek
Confer: Vermek, sunmak, danışmak
Confess: İtiraf etmek, kabullenmek
Confirm: Onaylamak, doğrulamak
Conform: Uymak, uyumlu olmak
Confront: Yüz yüze getirmek, yüzleştirmek
Confuse: Şaşırtmak, kafasını karıştırmak, karıştırmak
Connect: Bağlamak, bitiştirmek
Consent: Razı olmak, kabul etmek, izin vermek
Conserve: Korumak, muhafaza etmek
Consider: Dikkate almak, hesaba katmak
Consist: Oluşmak, meydana gelmek
Constitute: Kurmak, teşkil etmek, oluşturmak
Construct: İnşa etmek, yapmak
Consult: Danışmak, başvurmak
Consume: Tüketmek, harcamak, bitirmek
Contact: İlişki kurmak, irtibat kurmak
Contain: Kapsamak, içermek
Contaminate: Kirletmek, bozmak, bulaştırmak
Continue: Devam etmek, sürmek
Contract: Bir hastalık kapmak, yakalanmak
Contradict: Yalanlamak, aksini iddia etmek
Contribute: Katkıda bulunmak, vermek
Control: Kontrol etmek, idare etmek
Convince: İkna etmek, inandırmak
Cooperate: İşbirliği etmek, işbirliği yapmak
Coordinate: Koordine etmek, düzenlemek
Cope: Başa çıkmak, üstesinden gelmek
Correlate: İlişiği olmak, bağlantı kurmak
Correspond: Uymak, yaramak, benzemek
Cost: Mal olmak, etmek
Cough: Öksürmek
Count: Saymak, hesaba katmak
Counter: Karşılık vermek, karşı koymak
Cover: Kapamak, örtmek, kaplamak
Crash: Kırılmak, parçalanmak, çarpmak
Create: Yaratmak, oluşturmak, yapmak
Criticize: Eleştirmek, kusur bulmak
Crush: Ezmek, sıkıştırmak
Curb: Frenlemek, gem vurmak, zapt etmek
Cure: İyileştirmek, tedavi etmek
Curve: Eğmek, bükmek, kavis çizmek
Damage: Hasar yapmak, zarar vermek
Date: Flört etmek, buluşmak, çıkmak
Debate: Çekişmek, tartışmak
Decay: Çürütmek, çürümek, bozmak
Decide: Karar vermek, kararlaştırmak
Decline: Azalmak, düşmek, geri çevirmek
Decrease: Küçülmek, azaltmak, eksiltmek
Defeat: Yenmek, aşmak, devirmek
Defend: Savunmak, korumak, müdafaa etmek
Define: Tanımlamak, belirtmek, tarif etmek
Degenerate: Yozlaşmak
Delay: Ertelemek, gecikmek
Delight: Memnun etmek, sevindirmek
Deliver: Teslim etmek, götürmek, dağıtmak
Demand: İstemek, talep etmek
Demise: Vasiyetle devretmek; bırakmak
Demonstrate: Göstermek, gösteri yapmak
Deny: Reddetmek, inkâr etmek
Depend: E bağlı olmak,
Depend: Bağlı olmak, güvenmek
Deprive: Mahrum etmek, yoksun bırakmak
Derive: Türetmek, kaynaklanmak
Describe: Tanımlamak, tarif etmek
Deserve: Hak etmek, lâyık olmak
Design: Dizayn etmek, tasarlamak
Desire: İstemek, şiddetle arzu etmek
Destroy: Tahrip etmek, yıkmak
Detect: Keşfetmek, bulmak, ortaya çıkarmak
Deteriorate: Kötüleşmek, bozulmak, bozmak
Determine: Kararlaştırmak, belirlemek,karara bağlamak,
Develop: Gelişmek, ilerlemek
Devise: Tasarlamak, planlamak
Diagnose: Teşhis etmek, tanımlamak
Dictate: Dikte etmek, söyleyerek yazdırmak
Differ: Benzememek, farklı olmak
Digest: Sindirmek, hazmetmek
Diminish: Azaltmak, eksiltmek, azalmak
Direct: Yönetmek, yönlendirmek
Disagree: Aynı fikirde olmamak, uyuşmamak
Disappear: Gözden kaybolmak, yok olmak
Discard: Ayırmak, bir köşeye atmak
Discharge: Boşaltmak, tahliye etmek, ifa etmek
Discover: Keşfetmek, ortaya çıkarmak
Discredit: İtibarını sarsmak, gözden düşürmek,kuşku duymak
Discuss: Tartışmak, görüşmek
Disgust: İğrendirmek, nefret ettirmek
Dislike: Hoşlanmamak, sevmemek
Dismantle: Sökmek, parçalamak
Dismiss: Bırakmak, işten atmak, işten çıkarmak
Display: Sergilemek, göstermek
Disprove: Aksini kanıtlamak, çürütmek
Dispute: Tartışmak, çekişmek, münakaşa etmek
Disregard: Aldırmamak, önemsememek
Disrupt: Dağıtmak, parçalamak, ayırmak
Distinguish: Ayırt etmek, ayırmak
Distort: Saptırmak, çarpıtmak
Distress: Üzmek, acı vermek, sıkmak
Disturb: Rahatsız etmek, huzursuz etmek
Dive: Dalmak, atlamak, dalış yapmak
Divide: Bölmek, ayırmak
Divorce: Boşanmak, boşamak, ayrılmak
Donate: Bağışta bulunmak, bağışlamak
Drain: Akıtmak, kurutmak
Drill: Çalıştırmak, talim yapmak,
Drop: Düşmek, düşürmek, alçalmak
Ease: Kolaylaştırmak, rahatlatmak, hafifletmek
Educate: Eğitmek, okutmak, yetiştirmek
Eliminate: Çıkarmak, atmak, elemek
Embrace: Kucaklamak, kucaklaşmak
Emerge: Ortaya çıkmak, doğmak
Emit: Çıkarmak, yaymak, yayınlamak
Emphasize: Vurgulamak, üzerinde durmak
Employ: Çalıştırmak, iş vermek
Enable: Yetki vermek, izin vermek, olanak vermek
Encode: Şifrelemek, kodlamak
Encounter: Karşılaşmak, rastlaşmak
Encourage: Cesaretlendirmek, desteklemek
End: Bitirmek, sonuca ulaşmak
Endanger: Tehlikeye atmak
Endure: Dayanmak, katlanmak
Enforce: Zorlamak, güçlendirmek,yürütmek
Enhance: Artırmak, yükseltmek, büyütmek
Ensue: Sonucu olmak, doğmak
Ensure: Sağlama almak, garantiye almak
Eradicate: Kökünden halletmek, kökünü kurutmak
Erect: Dikmek, kurmak, inşa etmek
Establish: Kurmak, yapmak, yerleştirmek
Esteem: Değer vermek, saygı duymak
Estimate: Tahmin etmek, değer biçmek
Evaluate: Değerlendirmek, değer biçmek
Evaporate: Buharlaşmak, buharlaştırmak
Evoke: Çağrışım yapmak, anımsatmak, hatırlatmak
Evolve: Geliştirmek, gelişmek, evrim geçirmek
Exaggerate: Abartmak, aşırıya kaçmak
Examine: Denetlemek, İncelemek
Exceed: Aşmak, geçmek
Excel: Üstün olmak, sivrilmek
Exchange: Değiştirmek, değiş tokuş etmek,
Excuse: Affetmek, bağışlamak
Exercise: Çalıştırmak, egzersiz yapmak
Exhaust: Tüketmek, bitirmek
Exhibit: Göstermek, ortaya koymak
Exist: Var olmak, olmak, bulunmak
Expand: Büyütmek, yayılmak, genişlemek
Expect: Ummak, beklemek
Explain: Açıklamak, izah etmek
Explore: Keşfetmek, araştırmak
Extend: Genişletmek, yaymak, uzatmak
Extinguish: Söndürmek, bastırmak
Extract: Çıkarmak, çekmek
Facilitate: Kolaylaştırmak, rahatlatmak, hafifletmek
Fade: Solmak, uçmak, rengi atmak
Fail: Başaramamak, başarısız olmak, arıza yapmak
Fall: Düşmek, inmek, dökülmek
Favour: Desteklemek, tutmak,tercih etmek,
Fear: Korkmak, endişe etmek
Feed: Beslemek, yiyecek vermek
Finish: Bitmek, sona ermek
Fire: İşten atmak
Fix: Tamir etmek, yerleştirmek,sabit
Flash: Işık tutmak, aydınlatmak
Flood: Su basmak, doldurmak
Flourish: Gelişmek, büyümek
Flow: Akmak, dolaşmak, süzülmek
Focus: Odaklamak, bir noktada toplamak, yoğunlaşmak
Fold: Katlamak, sarmak
Follow: İzlemek, takip etmek, uymak
Force: Zorlamak, mecbur etmek
Forecast: Tahmin etmek, tasarlamak
Form: Biçimlendirmek, şekillendirmek
Foster: Beslemek, büyütmek, bakmak
Found: Kurmak, temelini atmak
Fracture: Kırılmak, kırmak, çatlamak
Freeze: Donmak, buzlanmak
Fry: Kızartmak
Fulfill: Yerine getirmek, gerçekleştirmek, tamamlamak
Function: İşlemek, çalışmak
Gain: Kazanmak, kâr etmek
Gather: Toplamak, bir araya getirmek, tutmak
Generate: Üretmek, meydana getirmek
Glance: Göz atmak, göz gezdirmek, bakıvermek
Govern: Yönetmek, idare etmek, hükmetmek
Graduate: Mezun etmek, diploma vermek
Grant: Vermek, bağışlamak, onaylamak
Grasp: Kapmak, tutmak, yakalamak
Graze: Otlatmak, otlamak, sıyırmak
Grind: Öğütmek, ezmek, bilemek
Grow: Büyümek, yetişmek
Guess: Tahmin etmek, zannetmek
Guide: Rehberlik etmek, yönlendirmek
Halt: Durdurmak, durmak
Hand: Vermek, uzatmak, yardım etmek
Handle: Ele almak, idare etmek, kıvırmak
Happen: Cereyan etmek, olmak
Harm: Zarar vermek, incitmek
Harvest: Hasat kaldırmak, biçmek
Heal: İyileşmek
Hear: Duymak
Hiccup: Hıçkırmak, hıçkırık tutmak
Highlight: Dikkatini üstüne toplamak, belirtmek
Hinder: Engel olmak, alıkoymak, aksatmak
Hit: Vurmak, çarpmak, isabet ettirmek
Hold: Tutmak, elinde tutmak
Host: Konuk etmek, ev sahipliği yapmak
Hunt: Avlamak, avlanmak, kovalamak
Hurry: Acele etmek, hızlandırmak
Hurt: İncitmek
Identify: Tanımak, kimliğini saptamak
Ignite: Tutuşturmak, yakmak, ateşlemek
Ignore: Önemsememek, görmezlikten gelmek
Illuminate: Aydınlatmak, ışıtmak
Illustrate: Resimlemek, örneklemek
Imagine: Hayal etmek, düşlemek, düşünmek
Imitate: Taklit etmek, benzetmek
Impair: Zarar vermek, zayıflatmak
Implant: Nakletmek, aklına sokmak
Imply: İma etmek, ifade etmek
Impose: Yüklemek, zorlamak, etkilenmek
Impress: Etkilemek, baskı yapmak, iz bırakmak
Improve: Geliştirmek, iyileştirmek, ilerletmek
Include: Dâhil etmek, kapsamak
Increase: Artmak, çoğalmak, çoğaltmak
Incur: Maruz kalmak, uğramak, yakalanmak
Indicate: Göstermek, belirtmek, işaret etmek,sinyal vermek
Induce: İkna etmek, kandırmak, teşvik etmek
Infect: Bulaştırmak, enfekte etmek
Infer: Bir sonuca varmak
Influence: Etkilemek, tesir etmek
Inform: Bildirmek, bilgi vermek, haber vermek
Inhabit: Oturmak, ikamet etmek
Inhale: İçine çekmek, nefes almak
Initiate: Başlatmak, ön ayak olmak
Injure: İncitmek, yaralamak, sakatlamak
Insert: Sokmak, yerleştirmek, girmek
Insist: Israr etmek, tutturmak
Inspire: İlham vermek, esinlenmek
Institute: Kurmak, açmak, başlatmak,
Integrate: Bütünlemek, tamamlamak
Intensify: Şiddetlendirmek, yoğunlaştırmak
Interact: Birbirini etkilemek, karşılıklı etkileşim kurmak
Interfere: Araya girmek, burnunu sokmak
Intervene: Arada olmak, araya girmek
Introduce: Tanıştırmak, tanıtmak
Invade: Saldırmak, hücum etmek
Invent: İcat etmek, bulmak, atmak
Invest: Yatırmak, yatırım yapmak
Investigate: İncelemek, araştırmak
Involve: İçermek, kapsamak
Isolate: İzole etmek, dışlamak
Issue: Yayınlamak, bildirmek
Itch: Kaşınmak, kaşındırmak
Joke: Şaka yapmak, espri yapmak
Judge: Yargılamak, karara varmak
Justify: Haklı çıkarmak, savunmak, doğrulamak
Keep: Tutmak, bulundurmak, saklamak
Knit: Örmek, dokumak, bağlamak
Label: Etiketlemek, etiket yapıştırmak
Last: Sürmek, devam etmek, dayanmak
Launch: Başlatmak, girişmek
Lay: Koymak, yerleştirmek, sermek
Lead: Başında olmak, yol göstermek,öncülük etmek
Lecture: Konferans vermek, ders vermek
Lend: Ödünç vermek, borç vermek
Lie: Yalan söylemek, kandırmak
Lift: Kaldırmak, yükseltmek
Limit: Kısıtlamak, sınırlandırmak
Link: Bağlamak, birleştirmek
Load: Yüklemek, doldurmak, yük olmak
Locate: Yerleşmek, oturmak
Long: Arzu etmek, özlemini çekmek, gözlemek
Lose: Kaybetmek
Lower: İndirmek, azaltmak
Lure: Cezbetmek, ayartmak
Maintain: Sürdürmek, sağlamak
Manage: Başarmak, becermek
Manifest: Göstermek, belirtmek
Manipulate: El ile işletmek, idare etmek
Manufacture: Üretmek, imal etmek
Mark: İşaretlemek, damgalamak, çizmek
Master: Öğrenmek, hakim olmak
Matter: Önemi olmak, önemli olmak
Measure: Ölçmek, tartmak, ölçüsünü almak
Melt: Erimek, eritmek
Memorize: Ezberlemek, bellemek
Mention: Söz etmek, bahsetmek, dile getirmek
Merge: Birleşmek, karışmak, kaynaşmak
Migrate: Göç etmek, göçmek
Mimic: Taklit etmek, taklidini yapmak
Minimize: Azaltmak, küçümsemek
Miss: Özlemek, ıskalamak
Misuse: Hor kullanmak, yanlış kullanmak
Modify: Değişiklik yapmak, değiştirmek
Mold: Biçimlendirmek, kalıba dökmek
Monitor: İzlemek, gözlemek
Multiply: Çarpmak, çoğaltmak
Neglect: Aldırmamak, ihmal etmek
Nerve: Cesaret vermek, güçlendirmek
Notice: Farkına varmak, fark etmek
Nurse: Bakmak, tedavi etmek, iyileştirmek
Obey: İtaat etmek, uymak, dinlemek
Object: İtiraz etmek, karşı çıkmak
Observe: Görmek, gözetlemek, gözlemek
Obstruct: Engel olmak, tıkamak, kapamak
Obtain: Sağlamak, elde etmek, edinmek
Occur: Çıkmak, ortaya çıkmak, oluşmak
Offer: Teklif etmek, sunmak
Offset: Dengelemek, denkleştirmek
Operate: Çalışmak, işletmek, etki etmek
Oppose: Karşı koymak, karşı çıkmak
Order: Sipariş vermek, düzenlemek
Organize: Düzenlemek, kurmak
Originate: Kaynaklanmak, meydana gelmek
Outrage: Hakaret etmek, kırmak, kötü davranmak
Outweigh: Ağır basmak, daha ağır gelmek
Overcome: Başa çıkmak, üstesinden gelmek
Overestimate: Fazla tahmin etmek, aşırı değer biçmek, abartmak
Overlook: Görmemezlikten gelmek, gözden kaçırmak
Oversee: Gözetmek, denetlemek
Overwhelm: Alt etmek, ezmek, boğmak
Owe: Borçlu olmak, minnettar olmak
Own: Sahip olmak, tanımak
Participate: Katılmak, ortak olmak, pay almak
Penetrate: İçine girmek, sokulmak
Perceive: Algılamak, hissetmek, sezmek
Perform: Yapmak, yerine getirmek, uygulamak
Permit: İzin vermek, olanak vermek
Persist: Devam etmek, sürdürmek, ısrar etmek
Persuade: İkna etmek, razı etmek, kandırmak
Pervade: Yayılmak, yaygınlaşmak
Pick: Toplamak, koparmak, yolmak
Plant: Dikmek, ekmek, koymak
Point: Göstermek, işaret etmek
Poison: Zehirlemek, zehir katmak
Pose: Poz vermek, tavır takınmak
Posit: Yerleştirmek, yerine koymak, öne sürmek
Possess: Sahip olmak, elinde bulundurmak
Practice: Uygulamak, pratik yapmak
Praise: Övmek, methetmek, şükretmek
Precede: Önce gelmek, önce olmak
Predict: Önceden haber vermek, tahmin etmek
Prefer: Tercih etmek, yeğlemek, öncelik tanımak
Prescribe: İlaç yazmak (doktor), reçete yazmak
Present: Sunmak, takdim etmek
Preserve: Korumak, muhafaza etmek
Presume: Varsaymak, farz etmek, tahmin etmek
Prevent: Önlemek, engel olmak
Probe: Deşmek, soruşturmak, araştırmak
Proceed: İlerlemek, devam etmek
Produce: Üretmek, yapmak
Progress: İlerlemek, ileri gitmek
Prolong: Uzatmak, sürdürmek
Promise: Söz vermek, vaat etmek
Promote: Yükseltmek, terfi ettirmek
Prompt: Harekete geçirmek, teşvik etmek
Propose: Önermek, teklif etmek
Protect: Korumak, gözetmek
Prove: Kanıtlamak, ispat etmek
Provide: Sağlamak, karşılamak, temin etmek
Pull: Çekmek, asılmak
Pump: Pompalamak, şişirmek
Puncture: Patlatmak, delmek
Pursue: İzlemek, peşinde koşmak
Quit: Vazgeçmek, istifa etmek, çekilmek, bırakmak
Raise: Yükseltmek, büyütmek
Reach: Ulaşmak, erişmek
React: Tepki vermek, tepkimek
Realize: Fark etmek, farkına varmak
Reason: Düşünmek, muhakeme etmek
Recall: Anımsamak, hatırlatmak
Receive: Almak, teslim almak, kabul etmek
Reckon: Hesap etmek, hesaplamak
Recognize: Tanımak, farkına varmak
Recommend: Tavsiye etmek, önermek
Recover: İyileşmek, düzelmek, toplamak
Reduce: Azaltmak, indirmek, küçültmek
Refer: Atıfta bulunmak, kastetmek, ima etmek
Reflect: Yansıtmak, aksettirmek
Reform: Reform yapmak, düzeltmek
Refuse: Reddetmek, kabul etmemek
Regard: Dikkate almak, hesaba katmak, düşünülmek
Register: Kayda geçirmek, kaydetmek
Regulate: Düzenlemek, düzenleme yapmak
Reject: Reddetmek, geri çevirmek
Rejuvenate: Gençleştirmek, yenilemek
Relate: Bağlı olmak, ilgili olmak
Relax: Gevşemek, dinlenmek
Release: Serbest bırakmak, salıvermek
Relieve: Rahatlatmak, dindirmek, hafifletmek
Rely: İnanmak, güvenmek, itimat etmek
Remain: Kalmak, durmak, geriye kalmak
Remember: Hatırlamak, anımsamak
Remind: Hatırlatmak
Remove: Kaldırmak, çıkarmak
Renew: Yenilemek, bakım yapmak
Repair: Tamir etmek, onarmak
Repeat: Tekrarlamak, tekrar etmek
Replace: Değiştirmek, yerine koymak
Report: Rapor etmek, anlatmak, söylemek
Represent: Temsil etmek
Reproduce: Çoğaltmak, kopyasını çıkarmak
Request: Rica etmek, istemek, talep etmek
Require: İstemek, gerektirmek
Research: Araştırmak, incelemek
Resemble: Benzemek
Reserve: Ayırmak, tutmak
Resist: Direnmek, göğüs germek
Resolve: Karar vermek, karara bağlamak
Respect: Saygı göstermek, saymak
Respond: Cevap vermek, yanıtlamak
Rest: Dinlenmek, mola vermek
Restore: Yenileştirmek, eski haline getirmek
Restrain: Alıkoymak, engellemek, tutmak
Restrict: Sınırlamak, kısıtlamak
Retain: Alıkoymak, tutmak, sürdürmek,devam ettirmek
Retard: Gelişmemek, geciktirmek
Return: Dönmek, geri dönmek
Reveal: Açığa çıkarmak
Review: İncelemek, gözden geçirmek
Revive: Canlandırmak, hayata döndürmek
Rid: Kurtarmak, temizlemek
Rise: Kalkmak, ayağa kalkmak, yükselmek
Risk: Tehlikeye atmak, göze almak
Rotate: Dönmek, döndürmek
Rule: Yönetmek, hükmetmek
Rush: Acele etmek, koşturmak
Safeguard: Korumak, himaye etmek
Satisfy: Memnun etmek, tatmin etmek
Save: Kurtarmak, kayda geçirmek
Scare: Korkutmak, ürkütmek
Scheme: Tasarlamak, düzenlemek
Score: Sayı yapmak, gol atmak, puan almak
Screen: Kontrol etmek, test etmek, taramak
Seek: Aramak, aranmak, araştırmak, almak
Select: Seçmek, ayırmak, ayıklamak
Sense: Hissetmek, algılamak, sez
Separate: Ayırmak, bölmek, dağılmak
Serve: Hizmet etmek, servis yapmak
Set: Koymak, yerleştirmek, takmak
Settle: Oturmak, yerleşmek
Shake: Sallamak, sallanmak
Shape: Biçim vermek, biçimlendirmek
Share: Paylaşmak, bölüşmek, katılmak
Shed: Dökmek, akıtmak, yaymak
Shelter: Korumak, barındırmak
Shift: Değiştirmek, değişmek
Ship: Göndermek, nakletmek
Shock: Kalbini kırmak, şok etmek
Show: Göstermek
Sign: İşaretlemek, imzalamak
Signify: Belirtmek, işareti olmak
Sleep: Uyumak
Solve: Çözmek, çözüm bul
Spark: Harekete geçirmek
Specialize: Uzmanlaşmak, ihtisas yapmak
Split: Bölmek, Parçalamak, Ayrılmak, Kopmak
Spread: Yaymak, sürmek, sermek
Spring: Sıçramak, fırlamak, yay gibi fırlamak
Squeeze: Sıkıştırmak, ezmek
Stage: Sahnelemek, düzenlemek
Starve: Açlıktan kıvranmak, açlıktan ölmek
State: Belirtmek, ifade etmek, söylemek
Stimulate: Teşvik etmek, özendirmek
Stir: Kımıldatmak, hareket ettirmek
Strengthen: Güçlendirmek, kuvvetlendirmek
Stress: Stres, bunalım
Subject: Mecbur etmek, boyun eğdirmek, maruz bırakmak
Succeed: Başarmak
Suffer: Acı çekmek, zarar görmek
Suggest: Önermek, teklif etmek
Supervise: Gözetmek, nezaret etmek
Supply: Karşılamak, sağlamak, gidermek
Support: Desteklemek, para yardımı yapmak
Suppose: Farz etmek, varsaymak
Suppress: Bastırmak, zapt etmek, durdurmak
Surprise: Şaşırtmak, hayret ettirmek
Surround: Etrafını çevirmek, sarmak
Survey: Bakmak, incelemek, araştırmak
Survive: Yaşamayı sürdürmek
Suspect: Şüphe etmek, kuşkulanmak
Suspend: Asmak, askıya almak, ertelemek
Sustain: Desteklemek, taşımak, çekmek
Swallow: Yutmak
Sweep: Süpürmek
Swell: Şişmek, kabarmak, büyümek
Tackle: Çaresine bakmak
Tear: Yırtmak, koparmak, yarmak
Tend: Yönelmek, eğilimi olmak
Threaten: Tehdit etmek, gözünü korkutmak
Thrive: Gelişmek, serpilmek, ilerleme kaydetmek
Tolerate: Hoş görmek, tahammül etmek
Touch: Dokunmak, ellemek, değmek
Trace: İzlemek, izinden gitmek,izini takip ediyor
Train: Eğitmek, yetiştirmek, alıştırmak
Transfer: İletmek, transfer etmek, aktarmak
Transform: Dönüştürmek, haline gelmek
Transmit: Göndermek, yaymak, iletmek
Transplant: Nakletmek, başka yere dikmek
Transport: Taşıma, nakliye
Trap: Tuzağa düşürmek, kapana kıstırmak
Travel: Seyahat etmek
Treat: Davranmak, tedavi etmek
Trick: Aldatmak, kandırmak
Trigger: Başlatmak, neden olmak
Trouble: Rahatsız etmek, zahmet vermek
Trust: Güvenmek, inancı olmak, itimat etmek
Undergo: Katlanmak, çekmek, geçirmek
Underline: Altını çizmek, vurgulamak
Undermine: Küçümsemek, baltalamak
Undertake: Üstlenmek, yüklenmek
Upset: Üzmek, neşesini kaçırmak
Urge: Zorlamak, baskı yapmak, teşvik etmek
Vaccinate: Aşı yapmak, aşılamak
Vaporize: Buharlaşmak, buharlaştırmak
Vary: Çeşitlilik göstermek
View: Bakmak, görmek, incelemek
Warn: Uyarmak, ikaz etmek
Waste: İsraf etmek, çarçur etmek
Wave: Dalgalanmak, sallanmak
Weave: Dokumak, örmek
Weigh: Tartmak, ağırlığında olmak
Wheel: Çark etmek, döndürmek
Widen: Genişlemek, bollaşmak, genişletmek
Wipe: Silmek, kurulamak
Withdraw: Çekmek, almak, geri almak
Withstand: Dayanmak, direnmek, karşı koymak
Witness: Şahit olmak, tanık olmak, şahitlik etmek
Wonder: Merak etmek, hayret etmek, şaşmak
Worry: Kaygılanmak, merak etmek
Yawn: Esnemek, esneyerek söylemek
Yield: Vermek, sağlamak, ürün vermek
TIPDIL Kelime Listeleri
Garanti Sistemimiz

Ücret İadeli Eğitim Modeli

Ücret İadeli Eğitim Modeli
% 100 Başarı Garantili Eğitim
Eğitim Sistemimiz

% 100 Başarı Garantili Eğitim

Ders
Örnekleri

Önce Tüm Sistemi Keşfet!

Önce Tüm Sistemi Keşfet!
Hedeflediğiniz Skora Ulaşamazsanız
Ödediğiniz Ücretin Tamamını İade Ediyoruz!
Ücretsiz Üye Ol & Dene
İletişim Merkezi (09.00-22.00)

Çağrı Merkezi: 0(850) 302 6 715
Telefon: 0(312) 911 37 15
WhatsApp: 0(546) 855 0 715
E-posta: destek(@)uzmandil(.)com
Adres: Hacettepe İvedik OSB. Teknokenti 1368. Cadde No.61, 4. Kat Ofis No: 32 İvedik / ANKARA

UzmanDil Ailesi