TıpDil Sınavında Çıkmış Noun (İsim) Kelime Listesi
Ability: Yetenek, kabiliyet, beceri
Abortion: Kürtaj, düşük, bebek aldırma
Absence: Yokluk, bulunmama
Access: Giriş, erişme, geçit
Accord: Uyum, anlaşma, uzlaşma
Account: Açıklama, hesap
Accumulation: Birikim, yığın, toplanma
Addiction: Bağımlılık, tiryakilik
Addictive: Alışkanlık yapan, bağımlılık yapan
Addition: Ek, ilave
Administration: Yönetim, idare, idarecilik
Adolescence: Ergenlik
Adolescent: Ergen
Adulthood: Yetişkinlik, erginlik, reşitlik
Advantage: Avantaj, üstünlük, yarar
Advent: Geliş, varış, varma, gelme
Advice: Öğüt, tavsiye, danışma
Affliction: Üzüntü, dert, ıstırap
Aftermath: Sonuç, akıbet
Agency: Ajans, acente, aracılık
Agenda: Gündem, görüşülecek konular
Agent: Etken, vasıta
Agreement: Anlaşma, antlaşma, pakt, uyuşma
Agriculture: Tarım
Aim: Amaç, gaye, emel
Aircraft: Uçak, uçaklar
Allegation: İddia, sav, bahane
Alloy: Alaşım, karışım
Amount: Miktar, tutar, toplam
Amplification: Büyütme, genişletme, yükseltilme
Apathy: Duygusuzluk, hissizlik, ilgisizlik
Appetite: İştah, afiyet
Aptitude: Yetenek, kabiliyet
Area: Alan, bölge, yüzölçümü
Army: Ordu
Article: Makale, yazı
Aspect: Görünüş, görünüm, durum
Assessment: Değerlendirme
Association: Birleşme, ortaklık, işbirliği, dernek
Assortment: Sınıflandırma, ayırma; çeşitlilik
Assumption: Farz etme, sanı
Attention: Dikkat, ilgi, bakım
Attitude: Durum, tavır, vaziyet
Audience: İzleyici, dinleyici
Author: Yazar
Availability: Müsait olma, geçerlilik, mevcut olma
Background: Özgeçmiş, geçmiş deneyimler
Base: Kök, temel, dayanak
Basis: Temel, esas, kaynak
Battery: Batarya, akü, pil
Battlefield: Savaş alanı
Bay: Körfez, koy
Behalf: Adına
Behaviour: Tavır, davranış, hareket
Belief: İnanç, iman, güven
Beneficiary: Yararlanan kimse; hak sahibi
Benefit: Yarar, fayda, çıkar
Benign: İyi huylu, sevecen, iyi kalpli
Bias: Önyargı, peşin hüküm
Blood: Kan; kan bağı
Bone: Kemik, kılçık
Bottom: Dip, alt
Brain: Beyin
Branch: Dal, şube
Bread: Ekmek
Breakdown: Arıza, bozulma, sorun
Breakthrough: Buluş, atılım
Breath: Nefes, soluk, fısıltı
Bridge: Köprü
Brink: Kenar, kıyı, eşik
Bubble: Kabarcık, hava kabarcığı, baloncuk
Bullet: Mermi
Cable: Kablo, telgraf
Candidate: Aday
Capacity: Kapasite, hacim, verim
Capital: Başkent
Care: İlgi, itina, bakım,özen
Case: Dava, durum, hadise
Cattle: Sığır ve davarlar
Caution: Dikkat, ikaz, uyarı
Cavity: Oyuk, çukur, boşluk
Cement: Çimento
Chain: Dizi, silsile,zincir
Chairman: Başkan, reis
Chamber: Oda, yatak odası, büro
Chance: Olasılık, ihtimal, şans
Charge: Sorumluluk, yükleme, suçlama
Chart: Çizelge, grafik, tablo
Choice: Seçim, seçenek, tercih
Circuit: Devre
Citizen: Vatandaş, yurttaş
Climate: İklim, hava, bölge
Clue: İpucu, iz, işaret, anahtar
Coal: Kömür, maden kömürü
Coincidence: Denk gelme, tesadüf, rastlantı
Colleague: Meslektaş, iş arkadaşı
Column: Kolon; sütun; basamak
Combat: Savaş, mücadele, çarpışma
Comeback: Dönüş, yeniden ortaya çıkma
Community: Cemiyet, cemaat, topluluk
Company: Şirket, arkadaş
Comparison: Karşılaştırma
Compatibility: Uygunluk, bağdaşma
Competition: Yarışma, rekabet
Complication: Karmaşa, zorluk, komplikasyon
Component: Parça, eleman, bileşen
Compound: Bileşen
Comprehension: Anlayış, kavrama, idrak, kavrayış
Concept: Fikir, görüş, kavram
Concern: İlgi, alâka, endişe
Conference: Konferans, kongre, görüşme
Confidence: Güven, inanç, itimat, kendine güven
Conflict: Anlaşmazlık, çekişme, çarpışma,
Confusion: Kafa karışıklığı
Conjunction: Birleşme, bağlaç, konjonksiyon
Consciousness: Bilinç, şuur, idrak, zihin
Consequence: Sonuç
Constipation: Kabızlık, kabız, peklik
Constituent: Bileşen, oluşturan parçalardan her biri
Consumer: Tüketici
Consumption: Tüketim, bitirme, harcama
Context: Bağlam, sözün gelişi, kaynak
Continent: Kıta,
Contrast: Kontrast, zıtlık, tezat, çelişki
Controversy: Tartışma, çekişme, anlaşmazlık
Conversation: Konuşma, görüşme, söyleşi
Conversion: Değiştirme, dönüştürme
Core: İç, öz, çekirdek
Correlation: Bağıntı, ilişki, korelasyon
Corruption: Bozulma, çürüme, yozlaşma, yolsuzluk
Council: Meclis, kurul, konsey, yönetim kurulu
Counterpart: Benzer, eş, meslektaş
Countryside: Kırsal bölge
Courage: Cesaret, yüreklilik, yiğitlik
Court: Mahkeme
Cradle: Beşik, başlangıç
Credibility: Güvenilirlik
Credit: Kredi, geri ödenme
Crick: Adale kasılması, tutulma
Crime: Suç
Crisis: Buhran, kriz, bunalım
Crop: Ekin, ürün, mahsul
Cue: İşaret, başlama işareti, replik
Curricula: Müfredat, öğretim programı
Cushion: Minder, yastık, tampon
Custom: Gelenek, görenek
Dairy: Süthane, mandıra
Dark: Karanlık
Deal: Anlaşma, davranış, pazarlık
Death: Ölüm
Debris: Enkaz, döküntü, yıkıntı
Decade: On yıl
Deceit: Yalan, hilekârlık, düzenbazlık
Decision: Karar, hüküm
Defect: Eksiklik, kusur, noksan, özür
Defence: Savunma, davalı
Deficiency: Eksiklik
Deficit: Hesap açığı, açık, eksiklik
Degree: Derece, lisans, diploma, unvan
Density: Yoğunluk, sıkışıklık; kalınlık
Desert: Çöl, bozkır, ıssız yer
Destiny: Kader, alın yazısı, kısmet
Detail: Ayrıntı, detay, detaylar
Detention: Alıkoyma; gözaltına alma, tutuklama
Device: Alet, hile, oyun; arma
Diagnosis: Teşhis, tanı, belirtme
Dilemma: Çıkmaz, ikilem
Disaster: Felaket
Discomfort: Sıkıntı, rahatsızlık, huzursuzluk
Discovery: Keşif, buluş
Discrimination: Ayrıcalık yapma, fark gözetme,
Disease: Hastalık, rahatsızlık
Disfavor: Beğenilmeme, hoşlanılmama
Disorder: Keşmekeş, kargaşa, karışıklık
Disrepute: Kötü şöhret, adı çıkmışlık, itibarsızlık
Disruption: Kesilme, bozulma, parçalanma
Distance: Mesafe, uzaklık
Distribution: Dağıtım, dağılım, yayılma,
Diversity: Farklılık, başkalık, çeşitlilik
Division: Bölme, ayırma
Document: Doküman, belge
Donor: Bağışta bulunan kimse, verici
Dormancy: Uyku hali, uyuşukluk
Doubt: Şüphe, kuşku, tereddüt
Draft: Müsvedde, taslak
Drought: Kıtlık, darlık, kuraklık
Drug: İlaç, uyuşturucu madde
Duct: Tüp, boru, kanal
Duration: Süreç, süre, süreklilik, devam
Dust: Toz, toz toprak
Earth: Dünya, yeryüzü, toprak, kara
Earthquake: Deprem
Edge: Kenar, uç, ağız
Education: Eğitim
Effect: Etki, tesir, netice
Effort: Çaba, gayret, girişim
Emergency: Acil durum, acil vaka
Emotion: Duygu, his, heyecan
Empire: İmparatorluk
Endurance: Dayanma, sabır, tahammül
Enemy: Düşman
Enforcement: Zorlama, uygulama, yürürlüğe koyma
Enquiry: Soruşturma, sorgu, soru
Enthusiasm: Gayret, heyecan, şevk
Entry: Giriş, kayıt
Environment: Etraf, ortam, çevre
Equilibrium: Denklik, denge, tarafsızlık
Equipment: Donanım, teçhizat
Error: Yanlış, hata, yanlışlık
Essence: Öz, esas, esans
Event: Olay, hadise, vaka, hal
Evidence: Tanık, delil, kanıt
Evolution: Evrim, gelişim, açılma
Excess: Aşırılık, aşırıya kaçma, fazlalık
Exclusion: Hariç tutma, dışında bırakma
Expansion: Genişleme, gelişme, büyüme
Expectation: Umma, beklenti, umut
Expenditure: Masraf, harcama
Expense: Harcama, masraf, gider
Experience: Tecrübe, deneyim, pratik
Explosion: Patlama, infilak, ateş alma
Exposure: Poz, kare
Extension: Uzatma, genişletme, artırma
Extent: Alan, boyut, kapsam
Extinction: Soyunun tükenmesi
Eyesight: Görme yeteneği, görüş uzaklığı
Facilities: Kolaylıklar, imkânlar, tesisler
Faith: İnanç, güven, iman, sadakat
Fate: Kader, kısmet, alın yazısı
Fatigue: Yorgunluk, zahmet
Fault: Hata, yanlış, kabahat
Fever: Ateş, humma, hararet
Fiber: Lif, fiber, iplik, tel
Fiction: Düş, uydurma, kurgu
Field: Tarla
Figure: Figür, şekil, vücut yapısı, tip
Flavour: Tat, lezzet, koku
Flaw: Kusur, defo, hata
Flesh: Et, vücut, beden
Flexibility: Esneklik
Flu: Grip
Fluid: Sıvı, akışkan
Folk: Halk, ahali, insanlar
Foundation: Kuruluş, tesis, kurum, temel
Frame: Çerçeve, çatı, şasi
Frontier: Sınır, hudut
Fuel: Yakıt, yakacak, benzin
Fund: Fon, sermaye, para kaynağı
Gap: Boşluk, aralık, açıklık
Gasoline: Benzin
Gender: Cinsiyet, cins
Germ: Mikrop, bakteri, virüs
Gestation: Gebelik süresi, gebelik dönemi
Glue: Yapıştırıcı, zamk, tutkal
Goal: Amaç, hedef, gol
Government: Hükümet, devlet, idare
Grade: Derece, aşama, basamak
Grain: Tane, tahıl, tanecik, zerre
Greed: Hırs, açgözlülük, oburluk
Grief: Acı, üzüntü, dert
Ground: Yer, toprak, kara
Guidance: Rehberlik, kılavuzluk, yol gösterme
Habit: Alışkanlık, adet, huy
Habitat: Doğal ortam, yetişme ortamı
Harbour: Liman
Hazard: Risk, tehlike
Health: Sağlık, sıhhat, sağlık durumu
Heat: Sıcaklık, hararet, ısı
Hint: İma, ipucu, tavsiye, fikir
Housing: Barınma, konut, konumlandırma
Humidity: Nem, rutubet
Humour: Mizah, gülünçlük, komik
Hurricane: Kasırga, fırtına
Identification: Tanıma, teşhis, kimlik
Illness: Hastalık
Immunity: Bağışıklık, muafiyet, ayrıcalık
Immunization: Bağışıklık kazandırma, aşılama
Impact: Darbe, etki, şok
Implication: İma etme, bulaştırma, içerme
Improvement: İlerleme, gelişme
Incidence: Rastlantı, tesadüf, isabet, olma oranı
Incident: Olay, hadise
Income: Gelir, kazanç, bütçe
Individual: Kişi, birey
Infancy: Bebeklik, çocukluk
Infant: Bebek, çocuk
Inflation: Enflasyon, şişkinlik, şişirme
Infrastructure: Altyapı
Injection: Enjeksiyon, iğne
Injury: Yara, zarar, hasar
Innovation: Yenilik, değişiklik, icat, buluş
Inquiry: Sorgu, soruşturma, anket
Insect: Böcek
Instance: Örnek, misal, durum
Insulin: Ensülin
Integrity: Tamlık, bütünlük, sağlamlık
Intellect: Akıl, zihin gücü, idrak kabiliyeti
Intensity: Şiddet, gerilim, güç, yoğunluk
Intention: Niyet, maksat, plan
Interaction: Etkileşim, birbirini etkileme
Interest: İlgi, çıkar, faiz
Interval: Ara, aralık, süre, mesafe
Intestine: Bağırsak
Investment: Yatırım
Isolation: Ayırma, izolasyon, ayrı durma
Jam: Reçel
Journal: Bülten, gazete, dergi
Journey: Yolculuk, seyahat, gezi
Knowledge: Bilgi
Labour: Hizmet, emek, işgücü
Lack: Eksiklik, noksan, yokluk
Land: Kara, toprak, memleket, arazi
Landscape: Manzara
Layer: Tabaka, katman
Leisure: Boş vakit, uygun zaman
Liability: Sorumluluk, olasılık
Liberty: Özgürlük
Likelihood: Olasılık, ihtimal
Line: Hat, çizgi
Liquid: Akıcı
Liver: Karaciğer
Lung: Akciğer, ciğer
Luxury: Lüks
Majority: Çoğunluk
Male: Erkek
Malnutrition: Yetersiz beslenme, beslenme bozukluğu
Management: Yönetim, idare
Mankind: İnsan soyu, insanlık, erkekler
Manner: Davranış, tutum, tavır, şekil
Manure: Gübre
Mask: Maske
Member: Organ, üye
Migration: Göç, göçme
Mind: Akıl, us, zihin, bellek
Minister: Bakan, vekil
Minority: Azınlık, azlık
Misery: Sefalet, yoksulluk, acı
Mistake: Yanlış, hata
Mood: Ruh hali, hava
Morale: Moral, manevi güç, maneviyat
Mortality: Ölümlülük, ölüm oranı
Motion: Hareket, devinim, önerge
Muscle: Kas, adale
Narrative: Hikâye, öykü, hikâye anlatma
Nation: Millet, ulus
Notion: Kavram, fikir, görüş
Nuisance: Sıkıntı, dert, belâ, baş belâsı
Nutrient: Gıda, besleyici madde,
Nutrition: Besin, gıda, beslenme
Obesity: Şişmanlık, aşırı şişmanlık
Observer: Gözlemci
Obstacle: Engel, mani
Odd: Acayip, tuhaf, garip
Odour: Koku
Offspring: Ürün, çoluk çocuk
Operation: Cerrahi müdahale, operasyon, ameliyat
Opinion: Fikir, düşünce, kanı
Opponent: Aleyhtar, düşman, rakip
Opportunity: Fırsat, uygun durum, şans
Organization: Organizasyon, örgüt, örgütlenme
Orientation: Oryantasyon, uyum sağlama
Origin: Kök, köken, başlangıç
Outbreak: Patlak verme, salgın, isyan
Outcome: Sonuç, son
Outlay: Harcamalar, giderler, harcama
Outlook: Görünüm, görünüş, görüntü,bakış açısı,görüş açısı
Output: Çıktı, çıkış gücü, verim, üretim
Outset: Başlangıç, baş
Pair: Eş, çift
Paradox: Mantıkla çelişen ama doğru olan söz, paradox
Pattern: Örnek, eşantiyon, şablon
Peak: Zirve, doruk, tepe
Percentage: Yüzde, yüzdesi, oran
Perception: Algılama, idrak, algı
Performance: Gösteri, oyun, performans
Pesticide: Böcek zehri, zararlı bitki zehri
Phase: Safha, evre, faz, aşama
Phenomenon: Olgu, fenomen, algılanabilen şey
Phrase: Deyiş, ifade, tabir
Plot: Komplo, entrika, fesat
Policy: Politika, siyaset
Politician: Politikacı, devlet adamı
Pollution: Kirlenme, kirletme
Pool: Havuz, gölcük, gölet
Population: Nüfus
Portion: Porsiyon, pay, hisse, parça
Possibility: Olasılık, ihtimal, olanak
Poverty: Yoksulluk, fakirlik
Practitioner: Pratisyen, doktor
Precaution: Önlem, tedbir
Preference: Tercih, yeğ tutma
Premium: Prim, ödül, ikramiye, kâr payı
Prescription: Reçete, ilaç yazma, emir
Presence: Varlık, varoluş, tavır
Pressure: Baskı, zorlama, sıkıntı
Prestige: Prestij, saygınlık, itibar
Prey: Hayvanın avı
Price: Fiyat, bedel, paha, eder
Prince: Prens, şehzade, hükümdar
Principle: Prensip, ana, esas
Priority: Kıdem, öncelik
Privilege: Ayrıcalık, imtiyaz, dokunulmazlık
Prize: Ödül, mükâfat, ikramiye
Probability: Olasılık, ihtimal
Procedure: Prosedür, işlem, usul, muamele
Process: Yöntem, işlem, süreç
Product: Ürün, mahsul, sonuç
Production: Üretme, üretim, yapım
Profession: İş, uzmanlık alanı, meslek
Profile: Profil, yüzün yandan görünüşü, kesit
Profit: Kâr, kazanç, getiri
Project: Proje, tasarı, plan
Proliferation: Çoğalma, üreme, tomurcuktan üreme
Promotion: Reklâm, tanıtım, terfi, artırma
Proof: Kanıt, delil, ispat
Property: Eşya, emlâk, mal, mülk
Proportion: Oran, nispet, pay, kesim
Proposal: Öneri, teklif, evlenme teklifi
Protagonist: Kahraman (hikâye), elebaşı
Protection: Koruma, muhafaza, himaye
Proximity: Yakınlık, yakın olma
Psychology: Psikoloji, ruhbilim, ruh hali
Public: Kamu, kamusal, halk
Publicity: Tanıtım, tanıtma, reklâm
Pulse: Nabız, nabız atışı
Purpose: Amaç, maksat, niyet
Quality: Nitelik, kalite, vasıf
Quantity: Nicelik, miktar, sayı
Quarantine: Karantina
Quarter: Çeyrek, dörtte birlik bölüm
Queen: Kraliçe, sultan, sevgili,
Questionnaire: Anket, soru kâğıdı, soruşturma
Rabies: Kuduz
Race: Irk, döl, soy, nesil
Radiation: Işın, yayılma, radyasyon
Rage: Öfke, gazap
Range: Sıra, dizi, mesafe
Rate: Oran, kur, rayiç,ücret,fiyat
Ray: Işın, ışık huzmesi, iz
Reaction: Tepki, reaksiyon
Reality: Gerçeklik, realite, gerçek
Recession: Gerileme, durgunluk
Recipient: Alıcı, alan kimse
Record: Rekor
Recovery: İyileşme, düzelme
Reduction: İndirim, düşürme, azalma
Regime: Rejim, yönetim şekli, düzen
Region: Bölge, yöre
Regulation: Düzenleme, düzene sokma, ayarlama,yasa,yönetmenlik
Reinforcement: Takviye, destek, güçlendirme
Relation: İlişki, bağlantı, akraba
Relationship: İlişki, ilgi, bağ
Relative: Akraba, yakın, hısım
Relief: Rahatlama, sıkıntıdan kurtulma
Remedy: İlaç, tedavi, deva, çare
Reputation: Ün, ad, şöhret, itibar
Resort: Dinlenme yeri, mesire, tatil yeri
Resource: Kaynak, çare
Response: Cevap, yanıt, tepki
Responsibility: Sorumluluk, mesuliyet, yükümlülük
Result: Sonuç, netice, son
Revelation: Açığa çıkarma, vahiy
Revolution: Devir, devrim, ihtilal
Reward: Ödül, mükâfat
Role: Rol
Roof: Çatı, dam, motor kapağı
Root: Kök, köken, kaynak
Route: Rota, yol, hat, güzergâh
Row: Sıra, dizi
Safety: Güven, güvenlik, emniyet
Sale: İndirim, satış
Sample: Örnek, eşantiyon, numune
Satisfaction: Tatmin, memnuniyet, hoşnutluk
Scale: Ölçek, kefe, terazi gözü
Scar: Yara izi, iz, çizik
Schedule: Tarife, şift, program
Science: Bilim, ilim, fen
Scientist: Bilim insanı, bilgin
Scope: Kapsam, niyet, amaç
Sculpture: Heykel, heykelcik, heykeltıraşlık
Section: Kesim, bölüm
Sector: Sektör, işkolu, bölge
Security: Güvenlik, emniyet
Segment: Parça, kesim
Segregation: Ayrılma, ayrım, ırkçılık
Sensation: Duyu, duygu, his, algı, hissetme
Sequence: Dizi, seri, sıra, art arda sıralama
Service: Servis, hizmet, görev
Session: Dönem, oturum, akademik yıl
Sewage: Lağım suyu, lağım pisliği, kanalizasyon
Sheet: Çarşaf
Shell: Kabuk, deniz kabuğu
Shortage: Yokluk, eksiklik, açık, kıtlık
Sickness: Hastalık, bulantı
Sight: Görme, görme yeteneği, görüş
Significance: Anlam, önem
Similarity: Benzerlik
Skill: Beceri, ustalık, hüner
Skin: Cilt, deri
Skull: Kafatası, kurukafa
Snack: Aperatif, hafif yemek
Soil: Toprak
Solid: Katı, sert, sağlam
Solution: Çıkar yol, eriyik, çözüm
Sort: Tür, çeşit, sınıf
Soul: Ruh, can, gönül
Source: Kaynak, kaynakça, memba
Space: Mekân, aralık, mesafe, yer
Span: Mesafe, an, kısa süre
Specialist: Uzman doktor, uzman
Specialization: Uzmanlaşma, ihtisas
Species: Çeşit, tür, cins
Spectrum: Spektrum, tayf
Sphere: Küre, yuvarlak, yerküre
Spirit: Ruh, can, maneviyat
Spite: Nispet, kin, garez,inat
Spot: Nokta, benek, leke
Square: Kare
Staff: Personel, kadro, kurmay
Starvation: Açlık, açlıktan kıvranma
Stature: Endam, önem, kişilik
Stem: Sap, gövde
Stimulus: Dürtü, uyarıcı
Stock: Stok, malzeme, sermaye, varlık
Stomach: Mide, karın, iştah
Storage: Depo, ambar, depolama, saklama
Store: Dükkan
Storey: Kat
Story: Hikâye, öykü, masal
Strain: Özellik, soy, ırk, yük
Strategy: Strateji, taktik, savaş bilimi
Stream: Akarsu, çay, dere, akın
Strength: Güç, kuvvet, derman
Stretch: Uzatmak, germek, yaymak
Strike: Grev
Structure: Yapı, bünye, bina
Subconscious: Bilinçaltı
Submarine: Denizaltı
Substance: Madde, cisim
Substitute: Yerine geçirmek, yerini almak
Substitution: Yerine geçme, yer değiştirme, değişiklik
Success: Başarı
Successive: Üst üste olan, peş peşe, ardışık
Suicide: İntihar, intihar eden kimse
Sunlight: Güneş ışığı
Supplement: Ek, ilave, tamamlayıcı
Supremacy: Üstünlük, büyüklük, egemenlik
Surface: Yüzey, dış görünüş
Surge: Taşma, kabarma, dalgalanma
Surgeon: Cerrah, operatör
Surgery: Cerrahlık, ameliyathane
Surveillance: Gözetim, gözetleme, gözaltı
Sympathy: Sempati, sevgi, ilgi, acıma
Symptom: Semptom, bulgu, belirti
Synthesis: Sentez, bireşim
Talent: Marifet, yetenek, kabiliyet
Target: Hedef, nişan, amaç
Task: Görev, iş, külfet
Team: Grup, ekim, takım
Technique: Teknik, yöntem, usul
Tendency: Eğilim, meyil
Tension: Gerilim, gerginlik
Term: İfade, dönem, koşul
Terrain: Yer, arazi
Thread: İplik, tel, lif
Threat: Korkutma, tehdit, gözdağı
Threshold: Eşik, eğik
Tissue: Doku, ince kumaş, ince kâğıt
Topic: Konu, mesele, mevzu
Track: İz, patika, koşu yolu
Tract: Sistem
Trade: Ticaret, iş, alım satım
Tragedy: Trajedi, facia, felaket
Trait: Özellik, kişisel özellik
Treatment: Tedavi, davranış
Tremor: Çarpıntı, sarsıntı, titreme
Trend: Eğilim, yön, gidiş
Trial: Mahkeme, duruşma
Truth: Gerçek, hakikat, doğruluk
Unemployment: İşsizlik
Union: Sendika, birlik
Vaccine: Aşı
Validity: Geçerlik, yasallık, sağlamlık
Value: Değer, kıymet, önem
Vapour: Buharlaşma
Variety: Çeşitlilik
Vein: Toplardamar, damar
Vessel: Damar, kanal, gemi
Violation: Bozma, ihlâl etme, riayet etmeme
Violence: Şiddet, zorbalık
Visibility: Görünebilme, görünürlük, görüş mesafesi
Vision: Görme, vizyon, görme gücü
Wage: Ücret, haftalık, maaş
Water: Su
Wheat: Buğday
Wilderness: Kır, çöl, sahra, el değmemiş yer
Will: Azim, irade, istek, arzu
Wire: Telden yapılmış, tel
Wisdom: Akıl, akıllılık, bilgelik
Wound: Yara, bere
Wrist: Kol bileği
Zone: Bölge, kuşak, mıntıka
TIPDIL Kelime Listeleri
Garanti Sistemimiz

Ücret İadeli Eğitim Modeli

Ücret İadeli Eğitim Modeli
% 100 Başarı Garantili Eğitim
Eğitim Sistemimiz

% 100 Başarı Garantili Eğitim

Ders
Örnekleri

Önce Tüm Sistemi Keşfet!

Önce Tüm Sistemi Keşfet!
Hedeflediğiniz Skora Ulaşamazsanız
Ödediğiniz Ücretin Tamamını İade Ediyoruz!
Ücretsiz Üye Ol & Dene
İletişim Merkezi (09.00-22.00)

Çağrı Merkezi: 0(850) 302 6 715
Telefon: 0(312) 911 37 15
WhatsApp: 0(546) 855 0 715
E-posta: destek(@)uzmandil(.)com
Adres: Hacettepe İvedik OSB. Teknokenti 1368. Cadde No.61, 4. Kat Ofis No: 32 İvedik / ANKARA

UzmanDil Ailesi